Over ons

Over Stichting Beleef Taal

DOEL
Stichting Beleef Taal is op initiatief van Anita Poolman op 29 januari 2008 opgericht met als doel het bevorderen van educatieve, maatschappelijke en culturele taalprojecten, waaronder het werk van Anita Poolman. Taalbeleving staat centraal in alle activiteiten. Activiteiten die zich centraal bewegen op het snijvlak van toneel, voordracht, emancipatie/participatie en educatie. De toneelopdrachten richten zich op een groot publiek, dat geraakt wil worden door een mooie voorstelling, voordracht of monoloog. De educatieve taalprojecten richten zich op leerlingen van het basisonderwijs. Secundair zijn de taalprojecten bestemd voor leerlingen van het voortgezet- en beroepsonderwijs. De maatschappelijke taalprojecten zijn bedoeld voor mensen afkomstig uit verschillende achtergronden. Maatwerk is het sleutelwoord.

Anita Poolman is als voordrachtkunstenares sinds de jaren tachtig actief in kleine theaters, scholen en universiteiten met (solo)toneelvoorstellingen, voordrachten, poëzieprogramma’s en taal-/dramaprojecten. Daarnaast ontwikkelt en begeleidt ze educatieve, maatschappelijke en culturele taalprojecten voor kinderen en volwassenen. Sinds maart 2022 is ze voorzitter van de Haagse Kunstkring.
Leidraad is deze zinsnede van Louis Couperus:
“In het leven …en ook in de taal zijn de nuances alles.”

BESTUUR
Noortje van der Kaaden, voorzitter
Marjoke van der Esch, secretaris
Ellen Verbrugge, penningmeester
Jos Moor, erelid/adviseur
De bestuursleden ontvangen geen beloning.
De stichting kent geen andere bestuurslaag (monistisch bestuursmodel).
Ieder lid van het bestuur heeft dezelfde stemrechten.
Alle leden van het bestuur werken mee aan de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten.
De penningmeester beheert de financiële aspecten.
Bij ontstentenis van een of meer leden van het bestuur voorzien de overige leden van het bestuur in de vacature.
Het bestuur is er attent op dat ieder bestuurslid geen tegenstrijdige belang heeft bij de besluitvorming.
Bij ontbinding van Stichting Beleef Taal wordt een overschot uitgekeerd aan een stichting met een vergelijkbare doelstelling.

FINANCIEN
Op 10 mei 2024 heeft het bestuur de financiële jaarcijfers over 2023 vastgesteld. Het jaar eindigde met een nadelig saldo van € 35,60 voornamelijk door hogere kosten betalingsverkeer. Het nadelige saldo is ten laste van het reservefonds gebracht.
Het reservefonds bedraagt ultimo 2023 € 124,53. De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Stichting Beleef Taal is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit houdt onder meer in dat Stichting Beleef Taal geen winstoogmerk heeft en dat giften, als een drempelbedrag wordt gehaald, fiscaal aftrekbaar zijn. Alle projecten van enige omvang worden gefinancierd door overheid of overheidsinstellingen en fondsenwervende instellingen zoals Fonds 1818 en VSB fonds. Het financiële risico is daarom zeer beperkt.

DATA
Statutaire vestigingsplaats: Den Haag
Postadres: Sportlaan 90, 2566 LD Den Haag
KvK: 27.31.26.82
BTW: 81.89.89.725

www.beleeftaal.nl
welkom@beleeftaal.nl

Opgesteld/laatst gewijzigd op 10 mei 2024